Monday, November 28, 2016

                        Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt tháng 12-2016
                                        của HANT Sacramento.

Sunday, November 20, 2016

                                                  2016 AIRSHOW IN SAN FRANCISCO
                                                                Tan Truong Photography

Tuesday, November 8, 2016

                                    
                         Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt tháng 11-2016
                                         của HANT Sacramento.