Tuesday, August 16, 2016

                          HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG LẦN HỌP MẶT THÁNG 8 - 2016
                                                     CỦA HANT SACRAMENTO.