Thursday, August 15, 2013

Ảnh chụp trông như tranh thủy mặc - Don Hong-Oai

Sử dụng một phong cách được gọi là pictorialism (ảnh chụp mang phong cách hội họa), nghệ sĩ Don Honh-Oai đã sáng tạo ra một loạt bức ảnh trông giống như tranh thủy mặc truyền thống của Trung Quốc.

Tuesday, August 6, 2013