Monday, November 28, 2016

                        Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt tháng 12-2016
                                        của HANT Sacramento.

Sunday, November 20, 2016

                                                  2016 AIRSHOW IN SAN FRANCISCO
                                                                Tan Truong Photography

Tuesday, November 8, 2016

                                    
                         Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt tháng 11-2016
                                         của HANT Sacramento.         

Tuesday, September 13, 2016

HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG LẦN HỌP MẶT THÁNG 9 - 2016
                     CỦA HANT SACRAMENTO.


Tuesday, August 16, 2016

                          HÌNH ẢNH CHIA SẺ TRONG LẦN HỌP MẶT THÁNG 8 - 2016
                                                     CỦA HANT SACRAMENTO.

Thursday, July 28, 2016

                 Hình ảnh chia sẻ trong lần họp mặt tháng 7-2016
                                    của HANT Sacramento.


Tuesday, May 10, 2016

                                                     Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt
                                                                  Tháng 5 năm 2016.

Monday, March 21, 2016

Hình ảnh chia sẻ trong lần họp mặt tháng 3 năm 2016 của Hội ANT Sacramento.


Tuesday, February 16, 2016


Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt ngày 15-2-2016 của Hội Ảnh Sacramento.

Mời xem ...