Thursday, July 28, 2016

                 Hình ảnh chia sẻ trong lần họp mặt tháng 7-2016
                                    của HANT Sacramento.