Wednesday, November 21, 2012

Nghệ thuật cắm hoa Nhật Ikebana

Ikebana, một trong những môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, ðã xuất hiện ðược hơn 600 năm nay. Nó phát triển từ một nghi thức hiến tế hoa cho những linh hồn ðã chết của Phật giáo. Giữa thế kỷ 15, cùng với sự nổi lên của những phong cách cổ ðiển ðầu tiên, Ikebana trở thành một môn nghệ thuật ðặc trưng của tôn giáo, cho dù nó vẫn tiếp tục giữ lại ðược tính tượng trưng và ý nghĩa triết học. Những giáo viên và những học sinh ðầu tiên là những thầy tu và người có thân phận cao quí. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều kiểu trường học khác nhau ra ðời, kiểu cách thay ðổi, và Ikebana trở thành một môn nghệ thuật dành cho tất cả các tầng lớp xã hội Nhật Bản. Theo nghệ thuật Ikebana, hoa ðược cắm hài hòa với màu sắc và bài trí của phòng, bình cắm...tượng trưng cho thiên, ðịa, nhân (trời, ðất, con người).
Cách cắm hoa sẽ cho ra nhiều ý nghĩa. Ví dụ như cành thưa thớt sẽ biển hiện cho mùa ðông hay, ngược lại, cắm nhiều cành ðan xen với nhau sẽ tượng trưng cho mùa hạ. Hay như nụ hoa sẽ có nghĩa là tương lai, bông hoa chớm nở có nghĩa là hiện tại, và bông hoa ðã nở bung gần hết có nghĩa là quá khứ.  

 ikebana<br />                        art 26