Tuesday, February 16, 2016


Hình ảnh chia sẻ trong buổi họp mặt ngày 15-2-2016 của Hội Ảnh Sacramento.

Mời xem ...


No comments:

Post a Comment